Genel Bilgilendirme 


Kişisel Verilerin Korunması
Kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri
Veri işleme, veri sorumlusu ve işleyen
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Yönetmelikler
Kişisel verilerin işlenmesinde temel ilkeler
Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve kurumu
Cezalar ve yaptırımlar
Başvuru ve şikâyet

(4 saat)


Kişisel Verilerin Korunması
Kişisel verilerin işlenmesinde süreçler
Aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza
Veri sorumlusu, veri işleyen, ilgili kişi, Kişisel Kişisel
verilerin toplanması
Kişisel verilerin işlenmesi
Kişisel verilerin 3. kişilere aktarılması
Kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi

Kişisel Verileri İşleme Envanteri


Genel Bilgilendirme
Tanım, zorunluluk, içerik
Saklama formatları, dağıtık ve ayrık yapı
Süreç

Mevcut durum tespiti
Görevlendirme
Formlar ve ilişkileri
Amaç, ilgili kişi kategorisi, veri kategorisi, işlem,
aktarım, işlendiği yer formları
Kişisel verileri işleme envanteri tablosu

Mevzuata Uygunluk Denetimi
Hukuki sebeplerin değerlendirilmesi
Kişisel verinin yedi hali
Veri türlerinin durumunun tespiti

Mevzuata Aykırılıkların Değerlendirilmesi
Hukuka aykırılıkların tespit edilmesi
Aykırılıklara çözüm bulunması

(3 saat)


İş Süreçleri İle Karşılaştırma
Aşamalar
İş süreci ile ilişkinin tespiti
Veri türlerinin iş süreciyle uyumunun tespiti
Uyumsuzlukların belirlenmesi
İş süreçleri ile mevcut durum farkı
Kişisel verisiz iş süreçleri, iş süreciyle ilgisiz kişisel
veriler, kısmen uyumlular
Karşılaştırma sonrası envanter tablosu

İş Süreçlerinin Gözden Geçirilmesi
Tespit edilen aykırılıklara göre idari kararların alınması
Uyumsuz iş süreçlerinin uyumlu hale getirilmesi ya da
iptal edilmesi

Envanterin Güncel Tutulması
Güncel tutulması için alınması gereken tedbirler

İnsan Kaynaklarında Kişisel Verilerin Korunması 


Genel Bilgiler
Mevzuat
Tanımlar

Pozisyona özel kişisel veriler
Belirlenmesi
İş ilanında dikkat edilecekler
Kişisel veri analizi

Adaylar
Başvuru kaynakları
Süreç (aday havuzu, kısa liste vd)
Ayrımcılık yasağı
Başvuru formları
Doğrulama, kısa liste
Mülakat
Araştırma

Çalışanın İzlenmesi
İzlemenin tanımı
Mevzuat
Yargı kararları
Örnekler
Olumsuz sonuçlar
İzlemede işverenin yükümlülükleri
İzleyiciler
Kurum dışı izleme
Mobil cihaz yönetimi
Görüntü ve ses, araç takibi

(3 saat)


Adaylar
Referansa başvuru
Mülakat
Araştırma
Başvuruların saklanması

Çalışanlar
Saklanan kişisel veriler
Verilerin güvenliği
Çalışanın verilerine erişimi
Kurum dışı bilgi talepleri, referans olma
Disiplin işlemleri
Kişisel veri işleme hizmetleri

Çalışanın Kişisel Sağlık Verileri
Mevzuat
İşyeri hekimi

İşten Ayrılma
Sözleşmenin sona ermesi
Yapılması gerekenler
Saklama süreleri

Çalışanların Eğitilmesi


Temel Bilgiler
Kişisel verilerin korunması
Temel ilkeler
Çalışanın hukuki sorumlulukları

(2 saat)


İletişim
Kişisel veriler elde edilirken bilgilendirme
Açık rızanın alınması
Sınırların farkında olmak
Şirket kuralları

Kişisel Verilerin Aktarılması / Paylaşılması (1 Saat)


Kişisel Verilerin Aktarılması
Veri sorumlusu – veri işleyen farkı
Aktarılma ilişkileri (veri sorumlusu – veri işleyen)
Hukuki ve cezai sorumluluk
Taraflar arası yükümlülükler
Sözleşmelerde dikkat edilmesi gerekenler

Başvuru ve Şikâyet (1 saat)


Başvuru Süreci
Başvuruların alınması
Değerlendirilmesi
Cevaplandırılması
Kurul kararlarının uygulanması ve itiraz
Davalar